Podmínky ochrany osobních údajů

   Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou splnění smlouvy a právních povinností. Pokud nám dáte výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou tyto údaje využívány po dobu fungování webového rozhraní. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu kupujícícho, má kupující možnost takový souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu nebo dopisu doručného na kontaktní adresu firmy. V případě obchodních sdělení může svůj souhlas s jejich zasíláním odvolat prostřednictvím odkazu zasíleném v každém e-mailu spolu s obchodním sdělením. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů do doby před odvoláním.

 9. Jestliže jsou údaje kupujícícho nepřesné nebo neúplné, má kupujícíc právo na jejich opravu či doplnění.

 10. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu. Po vznesení takovéto namítky jeho osobní údaje přestanou být zpracovávány.

 11. Kupující má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, pokud: 1)kupující popírá přesnost svých osobních údajů, 2) kupujcí vznese námitku proti zpracování, 3) zpracování je protiprávní, 4) údaje kupujícího již nejsou potřeba zpracovávat, ale kupující je požaduje z důvodu určení, výkon či obhajobu právních nároků. V takovém případě jsou údaje kupujícícho pouze uloženy, ale nikoliv dále zpracovávny.

 12. Kupující má právo na získání osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 13. Svá práva v souvislosti se zpracováním ososbních údajů může kupující uplatnit prostřednictví našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony mu budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Při ochraně osobních údajů bude kupujícímu maximálně vyhověno, v případě nespokojenosti má však právo se obrátit na příslušné orgány, především na Úřad pro ocranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se na Úřad přímo.

 14. Kupující má právo požadovat vymazání osobních údajů v případech uvedených níže. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, tyto údaje budou vymazány. Jedná se o případy, kdy:

 • kupující odvolal souhlas se zpracováním;

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány nebo uchovávány;

 • kupující vznesl námitku proti zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovávány protizákonně.

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pražská 270/65, 679 61 Letovice, adresa elektronické pošty lovletovice@lovletovice.cz, telefon 605723342.

 

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.